گالری تصاویر
توضیحات

en

گلدن هاوس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گلدن هاوس
ژولک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ژولک
بلسینو در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بلسینو
چوب و برنز شهریار در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت چوب و برنز شهریار
پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا
اریکه چوبین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت اریکه چوبین
اویم در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت اویم
ایتال فوم در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ایتال فوم
آرشیتال در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آرشیتال
آریو مبل تهران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آریو مبل تهران
آسیا گستر ساج آسا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آسیا گستر ساج آسا
آفر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آفر
باتیس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت باتیس
بالسا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بالسا
بالینکو در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بالینکو
بامبینو در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بامبینو
بسپار فوم غرب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بسپار فوم غرب
بهکار چوب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بهکار چوب
بیدل چوب ایران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بیدل چوب ایران
پارس چوب ترنج در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پارس چوب ترنج
پایا چوب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پایا چوب
تشک ایران خواب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تشک ایران خواب
تشک آسا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تشک آسا
تشک سالویا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تشک سالویا
تشک سر تاچ در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تشک سر تاچ
تشک فالومو در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تشک فالومو
چوب و هنر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت چوب و هنر
چوب وفلزبهسازان مدرن نما در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت چوب وفلزبهسازان مدرن نما
چوبکو در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت چوبکو
چوبینه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت چوبینه
مبلمان اوهر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مبلمان اوهر
ساحل چوب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ساحل چوب
ناچلا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ناچلا
مبلمان پانه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مبلمان پانه
مبل بلوط در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مبل بلوط
پاناما در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پاناما
جانباز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت جانباز
طراحان مپ در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت طراحان مپ
لارامب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت لارامب
شمشاد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شمشاد
فرنیچر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرنیچر
تجسم در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تجسم
دکترمبل در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت دکترمبل
مبل همراز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مبل همراز
مبل باستان مدرن در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مبل باستان مدرن
اوما در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت اوما
ایده پردازان صنعت تیس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ایده پردازان صنعت تیس
ایرانیان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ایرانیان
آرجیکان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آرجیکان
آرسیس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آرسیس
آشیل (الون) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آشیل (الون)
تندیس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تندیس
مبلمان جلوس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مبلمان جلوس
چوب رنگ اخوان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت چوب رنگ اخوان
آفتاب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آفتاب
مبلمان AVECCI در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مبلمان AVECCI
مبلمان مسعود در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مبلمان مسعود
مبل مانتل در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مبل مانتل
مبل پردیس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مبل پردیس
گروه مبلمان اعتماد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه مبلمان اعتماد
مبلمان اعتماد پارسا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مبلمان اعتماد پارسا
صوفا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صوفا
مبل لمه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مبل لمه
فوم مبل هنر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فوم مبل هنر
چوب چوب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت چوب چوب
چوکا چوب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت چوکا چوب
نجم تابان ارم در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نجم تابان ارم
جهان تاب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت جهان تاب
مبل هنروران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مبل هنروران
قصر مبل اطلس چوب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت قصر مبل اطلس چوب
جلوس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت جلوس
آدورا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آدورا
دامون در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت دامون
ژاوا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ژاوا
مبل سناتور در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مبل سناتور
آراد چوب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آراد چوب
کاراکو در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کاراکو
هنر چوب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت هنر چوب
کاچال در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کاچال
عاج در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت عاج
مبلمان ونس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مبلمان ونس
فرم هنر دژ در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرم هنر دژ
ترک گلس(آذرفام) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ترک گلس(آذرفام)
خانه مبل در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت خانه مبل
انزو (ENZO) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت انزو (ENZO)
هوبر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت هوبر
هرمس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت هرمس
سادات در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سادات
کاج دکور در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کاج دکور
مبل رضوان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مبل رضوان
مبل بهار در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مبل بهار
کم جا چوبکده در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت کم جا چوبکده
مدرن چوب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مدرن چوب
گروه چوب افشار در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه چوب افشار
نظر چوب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نظر چوب
خانه آفتابگردون در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت خانه آفتابگردون
ناوک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ناوک
راشا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت راشا
وست هوم(west home) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت وست هوم(west home)
آرا چوب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آرا چوب
راشل در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت راشل
چوب گستران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت چوب گستران
مبل کادل در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مبل کادل
مبل جوان(مبل دوام ) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مبل جوان(مبل دوام )
صدرا چوب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صدرا چوب
گلدن هوم در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گلدن هوم
ال طاها در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ال طاها
مبل ماهون در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مبل ماهون
زبرا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت زبرا
لیون در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت لیون
السا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت السا
پارس صدرا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت پارس صدرا
مواد مهندسی مکرر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مواد مهندسی مکرر
هارپاک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت هارپاک
گالري ستاره در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گالري ستاره
مایان چوب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مایان چوب
مبل ايران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مبل ايران
فنسي در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فنسي
مبل طراحان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مبل طراحان
همیشه نو در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت همیشه نو
مبل تايماز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مبل تايماز
گالري مبل دياني در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گالري مبل دياني
گروه مبلمان دوام در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه مبلمان دوام
تجسم در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تجسم
نگين کاج شمال در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نگين کاج شمال
مبل سلامي در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مبل سلامي
بيدل چوب ايران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بيدل چوب ايران
نواکي در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نواکي
آنتيک مبل دياني در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آنتيک مبل دياني
نقشينه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نقشينه

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل(هافکس)

DJ. Jack Amiel

Western Music Solo Artist

Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Aenean vulputate eleifend tellus.

 1. Age limit: 18+.
 2. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa.
 3. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.
 4. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.
 5. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim.
 6. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet.
 7. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet
 8. adipiscing sem neque sed ipsum.
 9. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus.
 10. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo.
 11. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi.
 12. Fusce vulputate eleifend sapien.
 13. Vestibulum purus quam, scelerisque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Nullam accumsan lorem in dui.
 14. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla.
 15. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia.
 16. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed
 17. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia.
 18. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices mauris.
 19. Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer eget, posuere ut, mauris. Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper ipsum rutrum nunc.
زمان برگزاری
-
مجری نمایشگاه