توضیحات

en

مركز تابلو فرش جلیل دیانی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مركز تابلو فرش جلیل دیانی
بازرگانی فرش مقدم در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بازرگانی فرش مقدم
بازرگانی فرش رضامحمد‌بیگی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بازرگانی فرش رضامحمد‌بیگی
تولیدی فرش اصلانیان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی فرش اصلانیان
شركت تعاونی فرش دستباف یاران بافت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شركت تعاونی فرش دستباف یاران بافت
فرش بخشعلی حیاتی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش بخشعلی حیاتی
 فرش علی سرافراز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش علی سرافراز
فرش و تابلو فرش اصفهان سعید  در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش و تابلو فرش اصفهان سعید
قربانی - شفیعی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت قربانی - شفیعی
مهدی اعتزازیان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مهدی اعتزازیان
تولیدات فرش اصفهان حبیب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدات فرش اصفهان حبیب
تولیدات فرش كرباسی زاده در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدات فرش كرباسی زاده
فرش صیرفیان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش صیرفیان
تولیدات فرش اصغر دردشتی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدات فرش اصغر دردشتی
فرش مهدی ئی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش مهدی ئی
فرش موحدیان و پسران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش موحدیان و پسران
كلبه فرش در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت كلبه فرش
فرش كورش در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش كورش
فرش طائریان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش طائریان
بازرگانی فرش عزیزخانی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بازرگانی فرش عزیزخانی
فرش قزوینی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش قزوینی
تولیدی فرش یاوری در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی فرش یاوری
فرش نیكنامی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش نیكنامی
 تولیدی فرش دستباف جولایی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی فرش دستباف جولایی
اصفهان فرش نصر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت اصفهان فرش نصر
تولیدات فرش اصفهان هزاردستان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدات فرش اصفهان هزاردستان
اصفهان فرش خانواده صفدرزاده حقیقی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت اصفهان فرش خانواده صفدرزاده حقیقی
تولیدی و بازرگانی فرش نائین صفایی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی و بازرگانی فرش نائین صفایی
فرش عمادزاده در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش عمادزاده
تولیدی فرش اصفهان بلورچیان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی فرش اصفهان بلورچیان
فرش دستباف فروزان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش دستباف فروزان
هنر ایرانیان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت هنر ایرانیان
تولیدات فرش اصفهان( احمد احسان دوست) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدات فرش اصفهان( احمد احسان دوست)
تولیدات فرش اصفهان( محقق) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدات فرش اصفهان( محقق)
تولیدی فرش ایران( نائین ، مفیدی) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی فرش ایران( نائین ، مفیدی)
 تعاونی فرش دستباف شرق اصفهان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تعاونی فرش دستباف شرق اصفهان
 تعاونی فرش دستباف سبز دشت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تعاونی فرش دستباف سبز دشت
تلفیق هنر شرق و غرب( محمد بیگی) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تلفیق هنر شرق و غرب( محمد بیگی)
تولیدات فرش دستباف اصفهان- جعفر فخفوری در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدات فرش دستباف اصفهان- جعفر فخفوری
 بلوچستانی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بلوچستانی
فرش ذهبیان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش ذهبیان
تولیدات فرش مرتضوی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدات فرش مرتضوی
خانه فرش نفیس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت خانه فرش نفیس
ایران زمین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ایران زمین
تولیدات فرش دستباف اصفهان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدات فرش دستباف اصفهان
گالری فرش صالحی - اصفهان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گالری فرش صالحی - اصفهان
تولیدات فرش شفیعی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدات فرش شفیعی
تولیدات فرش اصفهان تریاكچی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدات فرش اصفهان تریاكچی
فرش احمد مرتضوی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش احمد مرتضوی
گالری فرش فخفوری در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گالری فرش فخفوری
فرش اصفهان مشكات در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش اصفهان مشكات
فرش بختیاری در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش بختیاری
فرش اصفهان مهدی پور معمار در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش اصفهان مهدی پور معمار
گالری فرش پارسه (اصفهان) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گالری فرش پارسه (اصفهان)
فرش باقر نژاد و پسران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش باقر نژاد و پسران
تولیدات فرش اصفهان تقی زاده در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدات فرش اصفهان تقی زاده
اصفهان فرش انتشاری در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت اصفهان فرش انتشاری
تولیدی فرش مهدی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی فرش مهدی
تولیدی فرش حیدری در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی فرش حیدری
فرش اصفهان حكیمی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش اصفهان حكیمی
تولیدی فرش كلاهدوزان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی فرش كلاهدوزان
گالری فرش حیدری در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گالری فرش حیدری
تولیدی فرش اصفهان مهرابی و پسران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی فرش اصفهان مهرابی و پسران
تولیدات فرش اصفهان( مجید شهشهانی) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدات فرش اصفهان( مجید شهشهانی)
فرش اصفهان اخوان محمودیان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش اصفهان اخوان محمودیان
تولیدات فرش اخوان قاسمی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدات فرش اخوان قاسمی
تولیدی فرش سپاهان رسول عباسی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی فرش سپاهان رسول عباسی
فرش نائین عباسی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش نائین عباسی
تولیدات فرش اصفهان( انتشاری و پسران) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدات فرش اصفهان( انتشاری و پسران)
تولیدات فرش اصفهان- مروی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدات فرش اصفهان- مروی
تولیدات فرش دستباف نائین- رضائی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدات فرش دستباف نائین- رضائی
فرش نائین قربانی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش نائین قربانی
تولیدی فرش مهدیه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی فرش مهدیه
فرش فاضلی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش فاضلی
فرش زاینده رود( هفت برادران) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش زاینده رود( هفت برادران)
بازرگانی فرش اصفهان محمودیان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بازرگانی فرش اصفهان محمودیان
گالری فرش نقش جهان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گالری فرش نقش جهان
فرش رحمتی اصفهان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش رحمتی اصفهان
فرش اخوان حاتمی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش اخوان حاتمی
شركت مهدیا- پور حبیب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شركت مهدیا- پور حبیب
تولیدات فرش دستباف عصاچی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدات فرش دستباف عصاچی
گالری فرش اصغر سعیدی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گالری فرش اصغر سعیدی
 فرش دستباف حسین آباد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش دستباف حسین آباد
فرش اصفهان دادخواه (زنبق) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش اصفهان دادخواه (زنبق)
فرش محمد امین مرتضوی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش محمد امین مرتضوی
فرش كریم زاده در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش كریم زاده
اصفهان فرش مشكات در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت اصفهان فرش مشكات
فرش مكاری در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش مكاری
فرش مؤیدی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش مؤیدی
تولیدی فرش اصفهان حقیقت نژاد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی فرش اصفهان حقیقت نژاد
تولیدات فرش دستباف اصفهان(احمد زجاجی) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدات فرش دستباف اصفهان(احمد زجاجی)
تولیدات فرش امینی نائینی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدات فرش امینی نائینی
تولیدات فرش حسن دردشتی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدات فرش حسن دردشتی
گالری فرش بطحائی (ترنج) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گالری فرش بطحائی (ترنج)
فرش عباس مشكات در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش عباس مشكات
محمدرضا حبیبیان (ایران حبیبیان نائین) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت محمدرضا حبیبیان (ایران حبیبیان نائین)
اصفهان- گالری فرش كیا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت اصفهان- گالری فرش كیا
 تعاونی فرش اصیل نائین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تعاونی فرش اصیل نائین
تولیدی فرش ایران( احمدی،نائین) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی فرش ایران( احمدی،نائین)
تولیدات فرش نائین مرتضوی (سید مجتبی) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدات فرش نائین مرتضوی (سید مجتبی)
كاشان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت كاشان
تولیدی فرش دستباف كویر مرشدی (كاشان) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی فرش دستباف كویر مرشدی (كاشان)
فرش كاشان موحد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش كاشان موحد
فرش حسین خیرخواه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش حسین خیرخواه
 آسیا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آسیا
خانه فرش دستبافت كاشان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت خانه فرش دستبافت كاشان
تولیدی فرش كاشان تقدیسی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی فرش كاشان تقدیسی
گنجینه فرش كاشان (امیری) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گنجینه فرش كاشان (امیری)
فرش كاشان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش كاشان
تولیدی فرش كاشان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی فرش كاشان
فرش دستباف كاشان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش دستباف كاشان
تولیدی فرش دستباف كاشان- شاطریان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی فرش دستباف كاشان- شاطریان
تولیدی فرش طباطبائی و پسران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی فرش طباطبائی و پسران
تولیدی فرش نائین( پهلوان صفایی) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی فرش نائین( پهلوان صفایی)
تولیدی فرش میرزایی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی فرش میرزایی
 فرش دستباف مارالان تبریز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش دستباف مارالان تبریز
تولیدی فرش ارشدی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی فرش ارشدی
تولیدی فرش شیرفر تبریز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی فرش شیرفر تبریز
صنایع فرش دستباف تبریز ارمغان دل در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع فرش دستباف تبریز ارمغان دل
الماس فرش آذربایجان (تولیدی تابلو فرش بنی جبار) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت الماس فرش آذربایجان (تولیدی تابلو فرش بنی جبار)
بازرگانی مرادی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بازرگانی مرادی
گروه تولیدی فرش دستباف سطوتی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه تولیدی فرش دستباف سطوتی
تولیدی تابلو فرش پور مهدی سردرود در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی تابلو فرش پور مهدی سردرود
تولید و صادرات فرش نقاش پور در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولید و صادرات فرش نقاش پور
برادران نظامی دوست در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت برادران نظامی دوست
گالری فرش شعار در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گالری فرش شعار
تولیدی تابلو فرش سید اسحاقی (اذانچی) سردرود در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی تابلو فرش سید اسحاقی (اذانچی) سردرود
تولیدی تابلو فرش ابری سردرود در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی تابلو فرش ابری سردرود
تولیدی تابلو فرش كوزه گر سردرود در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی تابلو فرش كوزه گر سردرود
تولیدی تابلو فرش بهنام پرویزی سردرود در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی تابلو فرش بهنام پرویزی سردرود
تولیدی تابلو فرش پورمقنی اصل سردرود در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی تابلو فرش پورمقنی اصل سردرود
تولیدی تابلو فرش عبدالسلام سردرود در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی تابلو فرش عبدالسلام سردرود
تولیدی تابلو فرش رسول اكبری سردرود در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی تابلو فرش رسول اكبری سردرود
تولیدی تابلو فرش ثقفیان سردرود در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی تابلو فرش ثقفیان سردرود
تولیدی تابلو فرش وفایی سردرود در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی تابلو فرش وفایی سردرود
تابلو فرش تبریز (كوزه گر) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تابلو فرش تبریز (كوزه گر)
 تولیدی فرش دستباف فخوری در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی فرش دستباف فخوری
تولیدی فرش 110 قدس تبریز( روح اله قدس) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی فرش 110 قدس تبریز( روح اله قدس)
 تولیدی فرش دستباف برادران فتحی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی فرش دستباف برادران فتحی
فرشكاران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرشكاران
تولیدی فرش و تابلو فرش نقاش ارژنگی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی فرش و تابلو فرش نقاش ارژنگی
گالری فرش بنی جبار در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گالری فرش بنی جبار
 تعاونی 8481 فرش برادران فتحی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تعاونی 8481 فرش برادران فتحی
گروه تولیدی فرش حسن زاده- تبریز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه تولیدی فرش حسن زاده- تبریز
دفتر طراحی و تولیدی فرش معراج (پور عباسیان) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت دفتر طراحی و تولیدی فرش معراج (پور عباسیان)
گالری فرش و تابلو فرش راستانی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گالری فرش و تابلو فرش راستانی
شركت تعاونی ایل سون قره داغ ارسباران (سلطانی) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شركت تعاونی ایل سون قره داغ ارسباران (سلطانی)
تولیدی فرش و تابلو فرش دستباف تبریز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی فرش و تابلو فرش دستباف تبریز
تولیدی فرش و تابلو فرش دستباف عظیما در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی فرش و تابلو فرش دستباف عظیما
گالری فرش و تابلو فرش ایوب گله داری و پسران (ترنج تبریز) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گالری فرش و تابلو فرش ایوب گله داری و پسران (ترنج تبریز)
كارگاه اعلاباف تبریز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت كارگاه اعلاباف تبریز
اعلاباف تبریز- مهدی اعلاباف در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت اعلاباف تبریز- مهدی اعلاباف
 تولیدی فرش دستباف عباسیان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی فرش دستباف عباسیان
 فرش دستباف رضی پور در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش دستباف رضی پور
 تولیدی فرش دستباف عابدینی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی فرش دستباف عابدینی
بازرگانی و تولید فرش احمدی فرد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بازرگانی و تولید فرش احمدی فرد
فرش نذیری در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش نذیری
فرش تبریز- صدیق در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش تبریز- صدیق
گالری فرش چمنی (اتحادیه فرش فروشان تبریز) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گالری فرش چمنی (اتحادیه فرش فروشان تبریز)
تولیدی فرش و تابلو فرش نظری سردرود در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی فرش و تابلو فرش نظری سردرود
 تولیدی فرش دستباف محمودی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی فرش دستباف محمودی
 فرش تقوی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش تقوی
فرش معماریان سرخابی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش معماریان سرخابی
گالری فرش جاهدی (تبریز) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گالری فرش جاهدی (تبریز)
تعاونی خانه فرش تبریز(چمنی) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تعاونی خانه فرش تبریز(چمنی)
تولیدی فرش 110 قدس تبریز(مهدی قدس) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی فرش 110 قدس تبریز(مهدی قدس)
 تولیدی فرش دستباف عیوضی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی فرش دستباف عیوضی
بازرگانی فرش جعفرزاده (تبریز) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بازرگانی فرش جعفرزاده (تبریز)
صنایع قالی تبریز احمدوند در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صنایع قالی تبریز احمدوند
 تولیدی فرش دستباف پردیس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی فرش دستباف پردیس
 فرش دستباف فتحی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش دستباف فتحی
فرش عالی نسب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش عالی نسب
تولیدی تابلو فرش نعیمی سردرود در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی تابلو فرش نعیمی سردرود
فرش ایران زمین (نیاكار) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش ایران زمین (نیاكار)
فرش قربان زاده در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش قربان زاده
تولیدی تابلو فرش فتحعلی پور سردرود در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی تابلو فرش فتحعلی پور سردرود
تولیدی تابلو فرش اصل قاسمی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی تابلو فرش اصل قاسمی
تولیدی تابلو فرش اصل عاقلی سردرود در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی تابلو فرش اصل عاقلی سردرود
تولیدی تابلو فرش یاقوتی سردرود در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی تابلو فرش یاقوتی سردرود
تولیدی تابلو فرش نصراله زاده سردرود در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی تابلو فرش نصراله زاده سردرود
اتحادیه صنف تولیدكنندگان تابلو فرش دستباف و صنوف همگن شهر سردرود در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت اتحادیه صنف تولیدكنندگان تابلو فرش دستباف و صنوف همگن شهر سردرود
تولیدی تابلو فرش مرتضوی سردرود در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی تابلو فرش مرتضوی سردرود
تولیدی فرش بهرام قابل نژاد سردرود در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی فرش بهرام قابل نژاد سردرود
تولیدی تابلو فرش سیدیان سردرودی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی تابلو فرش سیدیان سردرودی
فرش ایرانی ذوالفقاری در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش ایرانی ذوالفقاری
گالری فرش و تابلو فرش حسن زاده (دفینه تبریز) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گالری فرش و تابلو فرش حسن زاده (دفینه تبریز)
تولیدی تابلو فرش نوروزی سردرود در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی تابلو فرش نوروزی سردرود
تولیدی تابلو فرش سلطانی سردرود در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی تابلو فرش سلطانی سردرود
تولیدی تابلو فرش ایلمك (جلالی سردرود) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی تابلو فرش ایلمك (جلالی سردرود)
تولیدی تابلو فرش امیر تاری سردرود در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی تابلو فرش امیر تاری سردرود
تولیدی تابلو فرش مجیدی( بی گناه سردرود) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی تابلو فرش مجیدی( بی گناه سردرود)
 تعاونی فرش چهار برج در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تعاونی فرش چهار برج
 تعاونی فرش افشار بوكان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تعاونی فرش افشار بوكان
شركت تعاونی فرش دستباف 23 بوكان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شركت تعاونی فرش دستباف 23 بوكان
گلستان نجف زاده (طراحی و تولید) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گلستان نجف زاده (طراحی و تولید)
طراحی و تولیدی عبداللهی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت طراحی و تولیدی عبداللهی
فرش زارع در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش زارع
رضوی ریمكس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت رضوی ریمكس
فرش انصاری اصل در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش انصاری اصل
گبه بیابانی فرد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گبه بیابانی فرد
فرج یاغچیان و پسران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرج یاغچیان و پسران
فرش یزدیان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش یزدیان
فرش گردونه مهر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش گردونه مهر
اسپرلوس پلاس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت اسپرلوس پلاس
فرش حسین نژاد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش حسین نژاد
گالری فرش نفیس تبریز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گالری فرش نفیس تبریز
تولید فرشهای عشایری علیرضا شفیعی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولید فرشهای عشایری علیرضا شفیعی
موسسه صادراتی مختارزاده (قیاس آل رسول) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت موسسه صادراتی مختارزاده (قیاس آل رسول)
بازرگانی فرش بافنده در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بازرگانی فرش بافنده
صادرات فرش محمد كریمی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صادرات فرش محمد كریمی
حكیمی فرد قشقایی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت حكیمی فرد قشقایی
فرش تبریز رضا آقازاده در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش تبریز رضا آقازاده
بازرگانی شاهقلی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بازرگانی شاهقلی
فرش نفیس تبریز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش نفیس تبریز
آذین فرش- بورس فرش نفیس تبریز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت آذین فرش- بورس فرش نفیس تبریز
بازرگانی اسماعیل خاكزاد و پسران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بازرگانی اسماعیل خاكزاد و پسران
شركت خانه فرش عظیم در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شركت خانه فرش عظیم
سازمان چاپ و انتشارات یادواره اسدی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سازمان چاپ و انتشارات یادواره اسدی
گروه صادراتی مهباف در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه صادراتی مهباف
شركت تعاونی فرش عشایری ذوالانواری در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شركت تعاونی فرش عشایری ذوالانواری
درخشان زاده در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت درخشان زاده
فرش حسین ارمی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش حسین ارمی
فرش مسگرزاده در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش مسگرزاده
تولید فرش و گلیم نوروزی- بختیاری در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولید فرش و گلیم نوروزی- بختیاری
فرش جی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش جی
فرش رسام عرب زاده در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش رسام عرب زاده
فرش سید جعفری در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش سید جعفری
تك ترنج مشرق زمین (گالری فرش توكلی) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تك ترنج مشرق زمین (گالری فرش توكلی)
صادرات فرش رمضانی مقدم در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صادرات فرش رمضانی مقدم
فرش نظری در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش نظری
بازرگانی تهرانی فرد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بازرگانی تهرانی فرد
فرش ناظم زاده در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش ناظم زاده
فرش جدا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش جدا
گالری تهران فرش در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گالری تهران فرش
بیات نماد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بیات نماد
گنجینه فرش ایران ما در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گنجینه فرش ایران ما
شركت نساجی تبریز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شركت نساجی تبریز
هما فرش ایران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت هما فرش ایران
فرش اردیبهشت (حسین فتحی) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش اردیبهشت (حسین فتحی)
فرش هریس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش هریس
فرش تبریز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش تبریز
فرش كوثر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش كوثر
گالری فرش نفیس تبریز (میرزایی- شفائیان) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گالری فرش نفیس تبریز (میرزایی- شفائیان)
فرش محرز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش محرز
صادرات فرش علی دخیلی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صادرات فرش علی دخیلی
تولید فرش عشایری برادران لاجوردی (هوشنگ لاجوردی) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولید فرش عشایری برادران لاجوردی (هوشنگ لاجوردی)
مركز ملی فرش ایران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت مركز ملی فرش ایران
فرش امیر یزدان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش امیر یزدان
فرش و تابلو فرش نفیس تبریز (علی فتحی) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش و تابلو فرش نفیس تبریز (علی فتحی)
تولیدی تابلو فرش حمید امینی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی تابلو فرش حمید امینی
فرش خورسند در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش خورسند
فرش ابریشم قم اطمینان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش ابریشم قم اطمینان
تولید و بازرگانی فرش افشار( بیجار صمدیان) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولید و بازرگانی فرش افشار( بیجار صمدیان)
دی كارپت مرتضی عباسی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت دی كارپت مرتضی عباسی
تولیدی بازرگانی فرش اسدی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی بازرگانی فرش اسدی
بازرگانی برهنه پوشان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بازرگانی برهنه پوشان
جعفر احدیان و پسران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت جعفر احدیان و پسران
بازرگانی رهبر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بازرگانی رهبر
بازرگانی فرش افرنگ در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بازرگانی فرش افرنگ
تولیدی فرش قنبری و پسران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی فرش قنبری و پسران
اتحادیه سراسری تعاونی های تولیدكنندگان فرش دستباف ایران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت اتحادیه سراسری تعاونی های تولیدكنندگان فرش دستباف ایران
فرش سهیل بیگدلی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش سهیل بیگدلی
گالری فرش اهورا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گالری فرش اهورا
فرش نفیس رحمانی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش نفیس رحمانی
گلیم فرش بشارت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گلیم فرش بشارت
فرش برادران زیادی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش برادران زیادی
فرش بیجار (افشار) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش بیجار (افشار)
تولیدی فرش دستباف عرسین (عباس عرسین) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی فرش دستباف عرسین (عباس عرسین)
فرش طره در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش طره
 تعاونی فرش دستباف حسن آباد جرقویه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تعاونی فرش دستباف حسن آباد جرقویه
فرش علیجانی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش علیجانی
فرش لطیفی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش لطیفی
فرش مهدی زارعی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش مهدی زارعی
فرش تقی شفیعی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش تقی شفیعی
فرش بیدآبادی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش بیدآبادی
فرش كرمان بقایی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش كرمان بقایی
فرش قدیمی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش قدیمی
فرش محمدپور در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش محمدپور
بازرگانی فرش ذوالقدر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بازرگانی فرش ذوالقدر
گالری فرش 110 در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گالری فرش 110
فرش نوری در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش نوری
بازرگانی فرش بادامبرجاه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بازرگانی فرش بادامبرجاه
فرش یگانه (بامداد) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش یگانه (بامداد)
شركت تعاونی فرش اعلابافان آپادانا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شركت تعاونی فرش اعلابافان آپادانا
بازرگانی فرش راد (محسن و هادی راد) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بازرگانی فرش راد (محسن و هادی راد)
گالری فرش صادق حبیبی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گالری فرش صادق حبیبی
گالری فرش سیروس حبیبی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گالری فرش سیروس حبیبی
فرش دستباف ایران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش دستباف ایران
فرش پازیریک در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش پازیریک
فرش قلی زاده در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش قلی زاده
گالری فرش مهر (بهزاد شكری) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گالری فرش مهر (بهزاد شكری)
فرش رضا محمدزاده در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش رضا محمدزاده
تولید فرش اصفهان نائل در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولید فرش اصفهان نائل
فرش ابراهیم زهدی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش ابراهیم زهدی
فرش علی اكبر گرجی فرد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش علی اكبر گرجی فرد
صادرات فرش ایران یعقوب كمالی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صادرات فرش ایران یعقوب كمالی
فرش جلیلی (تبریز) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش جلیلی (تبریز)
بافته های عشایری ایران( برادران رفیعی) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بافته های عشایری ایران( برادران رفیعی)
فرش توكلی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش توكلی
فرش اكبر صادقی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش اكبر صادقی
تولیدی فرش بیجار در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی فرش بیجار
بازرگانی فرش ایران(بنی احمدی) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بازرگانی فرش ایران(بنی احمدی)
فرش حمیدرضا علی آبادی و گلناری در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش حمیدرضا علی آبادی و گلناری
بورس فرش تبریز - برادران غفاری در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بورس فرش تبریز - برادران غفاری
گالری فرش زمرد- قنبری نائینی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گالری فرش زمرد- قنبری نائینی
فرش بی بی بافت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش بی بی بافت
فرامرزی محمد صادق در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرامرزی محمد صادق
فرش دقیقیان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش دقیقیان
فرش آبان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش آبان
كمال بهروزی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت كمال بهروزی
گره عشق در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گره عشق
فرش علائی- خاكسار در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش علائی- خاكسار
كلانتری(فرش نائین) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت كلانتری(فرش نائین)
فرش فارسی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش فارسی
تولیدی ابریشم ابوالقاسم جدی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی ابریشم ابوالقاسم جدی
فرش و تابلو فرش نفیس تبریز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش و تابلو فرش نفیس تبریز
گالری فرش پور هاشمی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گالری فرش پور هاشمی
فرش كاظم آخوندی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش كاظم آخوندی
فرش سلامت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش سلامت
فرش نگارستان الغدیر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش نگارستان الغدیر
فرش فتح اله زاده در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش فتح اله زاده
گروه فرش مرتضوی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گروه فرش مرتضوی
شركت فرش امین راه قم در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شركت فرش امین راه قم
فرش چمن رخ در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش چمن رخ
فرش كشاورز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش كشاورز
فرش برادران شبانی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش برادران شبانی
گالری فرش جباری و پسران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گالری فرش جباری و پسران
فرش بیجار(فریدیان) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش بیجار(فریدیان)
فرش سلیمانی سنندج در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش سلیمانی سنندج
فرش آل احمد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش آل احمد
اتحادیه تولید كنندگان و صادركنندگان فرش ایران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت اتحادیه تولید كنندگان و صادركنندگان فرش ایران
 تولیدی فرش دستباف اصیل نائین اسدی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی فرش دستباف اصیل نائین اسدی
فرش نائین توسلی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش نائین توسلی
تولیدی فرش سعید غفاری (فرش نیكا) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی فرش سعید غفاری (فرش نیكا)
فرش مهدی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش مهدی
فرش حمیدپور در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش حمیدپور
فرش افشار (بیجار) صبری در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش افشار (بیجار) صبری
فرش نسیمی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش نسیمی
فرش حجت اله عباسی و پسران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش حجت اله عباسی و پسران
بازرگانی فرش كریمی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بازرگانی فرش كریمی
صادرات فرش عباس نیشابوری در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صادرات فرش عباس نیشابوری
فرش عبدالهی نیك در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش عبدالهی نیك
صادرات فرش بهروزی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صادرات فرش بهروزی
فرش شاطرپور در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش شاطرپور
تولیدی فرش تقوی (بیجار افشار) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی فرش تقوی (بیجار افشار)
گالری فرش دوست در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گالری فرش دوست
صادرات فرش سیاح فر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت صادرات فرش سیاح فر
دكور فرش جوادی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت دكور فرش جوادی
فرش به نژاد در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش به نژاد
فرش سپهری در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش سپهری
فرش بهبهانی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش بهبهانی
دستافرین در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت دستافرین
اتحادیه مركزی فرش دستباف روستایی ایران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت اتحادیه مركزی فرش دستباف روستایی ایران
فرش دو رو گره نما (فرش حیدریان) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش دو رو گره نما (فرش حیدریان)
فرش سنه حمید بیگداشی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش سنه حمید بیگداشی
فرش ابرش در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش ابرش
تولیدی نرمین كساء در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی نرمین كساء
خانه عشایری ایران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت خانه عشایری ایران
فرش جلیل زهدی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش جلیل زهدی
فرش رضا ارمی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش رضا ارمی
خانه گلیم ایران در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت خانه گلیم ایران
گالری فرش تبریز در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گالری فرش تبریز
 تولیدی فرش دستباف طوفان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی فرش دستباف طوفان
فرش ابریشم برزگر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش ابریشم برزگر
فرش ماهونیا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش ماهونیا
تولیدی فرش مسگرزاده اقدم در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی فرش مسگرزاده اقدم
فرش مهماندوست در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش مهماندوست
فرش برادران لاجوردی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش برادران لاجوردی
جامان (شایان رودبارانی) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت جامان (شایان رودبارانی)
فرش تبریز- اكبر آقازاده در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش تبریز- اكبر آقازاده
گالری فرش فرزانه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گالری فرش فرزانه
فرش افشار در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش افشار
شركت زرین ترنج مهرو در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شركت زرین ترنج مهرو
تولیدی فرش متین سنندج چله ابریشم گیاهی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی فرش متین سنندج چله ابریشم گیاهی
گالری فرش رضا امینی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گالری فرش رضا امینی
گلستان رجبیان پور در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گلستان رجبیان پور
تابلو فرش محمد (قربانی) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تابلو فرش محمد (قربانی)
 سهامی فرش گره در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت سهامی فرش گره
فرش معراج در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش معراج
فرش داستانی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش داستانی
 تولیدی فرش دستباف آریا پولیس در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی فرش دستباف آریا پولیس
قالیبافان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت قالیبافان
فرش حمید میرزایی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش حمید میرزایی
فرش ورامین- رضا عرب در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش ورامین- رضا عرب
تولیدی فرش پورحیدر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی فرش پورحیدر
تولیدی فرش بختیاری و یلمه (اسماعیلی) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی فرش بختیاری و یلمه (اسماعیلی)
تولیدی و بازرگانی كیانی فرش بختیاری و یلمه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی و بازرگانی كیانی فرش بختیاری و یلمه
تولیدی فرش یلمه و بختیار در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی فرش یلمه و بختیار
تولیدی فرش بختیاری در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی فرش بختیاری
اتحادیه تولیدكنندگان و بافندگان فرش دستباف خراسان جنوبی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت اتحادیه تولیدكنندگان و بافندگان فرش دستباف خراسان جنوبی
تولیدی فرش خلیلی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی فرش خلیلی
تولیدی فرش مود بیرجند حسین یشتی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی فرش مود بیرجند حسین یشتی
تولیدی فرش دستباف مود بیرجند- برادران برزگر در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی فرش دستباف مود بیرجند- برادران برزگر
فرش مود احراری در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش مود احراری
تولیدی فرش سیاح در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی فرش سیاح
اتحادیه بافندگان فرش دستباف تربت حیدریه در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت اتحادیه بافندگان فرش دستباف تربت حیدریه
نقش نیل در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت نقش نیل
فرش عشایری كردی قوچان و تركمن برادران عمرانی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش عشایری كردی قوچان و تركمن برادران عمرانی
ابریشم عشایری(گلیم فرش مجید و علیرضا قزوینی) در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت ابریشم عشایری(گلیم فرش مجید و علیرضا قزوینی)
فرش برادران ضیائی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش برادران ضیائی
طراحی فرش بیدرنگ در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت طراحی فرش بیدرنگ
شركت فرش سیرمان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت شركت فرش سیرمان
تعاونی تولیدی فرش دستباف پاینده بافت خراسان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تعاونی تولیدی فرش دستباف پاینده بافت خراسان
گالری فرش محمد داوری در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت گالری فرش محمد داوری
فرش اطلس- كرامت نیا در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش اطلس- كرامت نیا
تولیدات فرش شیرمحمدی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدات فرش شیرمحمدی
تولیدی فرش آنتیك- قنادزاده در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی فرش آنتیك- قنادزاده
بازرگانی فرش نمایی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت بازرگانی فرش نمایی
تولیدی فرش و گلیم فرش یاقوت در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدی فرش و گلیم فرش یاقوت
تولیدات فرش دستباف صرافان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدات فرش دستباف صرافان
فرش برادران احمدی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش برادران احمدی
تولیدات فرش مقدم در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت تولیدات فرش مقدم
فرش مقدم در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش مقدم
حمید پوستی در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت حمید پوستی
فرش و گلیم فرش عشایری خراسان در مرجع نمایشگاهی اکسلنز
شرکت فرش و گلیم فرش عشایری خراسان